Wycieczki krajoznawcze


D
zięki wsparciu Fundacji dzieci i młodzież niepełnosprawna
mogła podziwiać polski krajobraz, cieszyć się jego pięknem i bogactwem.