Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk
ul. Środkowa 186
34 – 405 Białka Tatrzańska
 
 
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK
ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2012
 

I. Dane organizacji
Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk
ul. Środkowa 186
34 – 405 Białka Tatrzańska
tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl
 
 
data rejestracji fundacji:           29 czerwiec 2006 roku.
 
 
Numer KRS:                           0000259613
 
 
Regon:                                     120288525
 
 
 
 
Rada Fundacji:
Małgorzata Naglik
Magdalena Żuchowicz
Małgorzata Najman
 
Zarząd Fundacji:
Prezes Janina Lechowicz
Izabela Pierzchała
Iwona Wojtyłko
Bernarda Ożóg
 
Statutowe cele fundacji
Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:
·        nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
·        ochrony i promocji zdrowia,
·        upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
·        krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
·        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
·        pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
·        działalności charytatywnej,
·        działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
·        promocji i organizacji wolontariatu.
 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
 
 
Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2012 roku prowadziła następującą działalność:
 
  1. Usprawnienie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturowego i emocjonalnego.
Priorytetem Fundacji jest wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych szczególnie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. Mając to na uwadze Zarząd Fundacji realizując programy „Poznaj swój talent” oraz „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” włączył się w:
-         organizację wyjazdu Chłopców niepełnosprawnych do Bielska Białej na Wystawę zbiorów z prywatnej biblioteki bł. Jana Pawła II;
 
-         zorganizowanie i sfinansowanie wycieczki krajoznawczej do Zaboru w woj. lubuskim. Wyjazd był związany nie tylko z poznaniem innych regionów naszej Ojczyzny, odwiedzeniem zespołu pałacowo-ogrodowego w Zaborzu, grzybobraniem, piknikiem;
 
 
-         kilkukrotne zorganizowanie i sfinansowanie ognisk integracyjnych, które były połączone z obchodami dnia imienin kilku Chłopców.
 
 
 
 
       
 
Wszystkie podjęte inicjatywy przyczyniły się do :
  •      zacieśnienia więzi interpersonalnych;
  •      poznania nowych regionów historycznych Ojczyzny;
  •       bezpośredniego zetknięcia się z twórczą myślą Wielkiego z Rodu Polaków;
  •      wykazania się niepowtarzalną pomysłowością.

  1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych i boiska sportowego.
Celem poprawy zdrowia i lepszego wyposażenia działu fizjoterapii Zarząd Fundacji przekazał środki na zakup:
-         aplikatora do pola magnetycznego wraz ze stolikiem;
 
 
 
 
-         wanny do masażu wirowego kończyn dolnych "PIZARRO";
 
 
-         koncentratora tlenowego z wyposażeniem;
-         trybun dla kibiców i kabin dla zawodników rezerwowych wraz z montażem.
 


 
Wymieniona aparatura da możliwość większej ilości zabiegów i efektywniejszego leczenia.
Powyższe działania podjęte były w ramach realizacji program „Tworzymy dom bez barier”.
 
3.      Uaktywnienie w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.
 
W trosce o podtrzymanie kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych Fundacja poprzez swoje działania włączyła się w sfinansowanie:
-         udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Seni Cup 2012”;
 
 
-         uczestnictwa w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego;
 
 
-         wyjazdu na rozgrywki Piłki Nożnej do Krakowa.
 
 
Celem identyfikacji drużynowej uczestnicy rozgrywek i zajęć zostali wyposażeni w odpowiedni, profesjonalny strój sportowy oraz w niezbędne akcesoria.
Rozgrywki były okazja do wypróbowanie swoich umiejętności piłkarskich oraz uczenia się zdrowej rywalizacji. Była to wspaniałą okazją do integracji i podtrzymywania znajomości z członkami innych drużyn.
Ponadto Fundacja sfinansowała zajęcia z hipoterapii oraz udzieliła wsparcia finansowego na wyjazd na turnus rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Białce do Jarosławca.

 

 

 
Wyjazdy te nie ograniczyły się tylko do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, ale dał możliwość spotkania z morzem, udziału w spotkaniach integracyjnych oraz nawiązania nowych przyjaźni.
 
 
 
 
Udzielana pomoc była realizowana w ramach programów „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” oraz „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka”.
 
4.      Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Jednym z ważniejszych elementów życia w społeczeństwie jest budowanie dobrych relacji i podejmowanie wspólnych działań. Programy „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” oraz „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” pozwoliły na zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz wyjazdów integracyjnych do:
-         Rodzin Mieszkańców;
-         Odwiedzin chorego kolegi;
-         Zaprzyjaźnionych Rodzin;
-         Izby Pamięci Patronki Fundacji.
 
 
 


 
 


 
Spotkania przyczyniły się do umocnienia przyjaźni, dały możliwość przebywania w rodzinie, otwarcia na nowe znajomości, uwrażliwiły na cierpienie osoby bliskiej. Chłopcy niepełnosprawni z Domu Pomocy poprzez kontakt z innym środowiskiem mieli możliwość doświadczenia życzliwości, akceptacji i przełamywania barier.
 
 
5.      Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .
 
W ramach programu „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” Fundacja udzieliła pomocy finansowej Rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne a pozostających w trudnej sytuacji losowej na poprawę stanu zdrowia, warunków bytowych zaistniałych wskutek powodzi. Wsparcie dotyczyło leczenia, rehabilitacji i zakupu leków.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazano fundusze na zakup paczek dla mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej.
 
 

 

                                                                                                    Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 15.02.2013 rok.