Sprawozdanie 2008
 
Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk
ul. Środkowa 186
34 – 405 Białka Tatrzańska
 
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK
ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2008I. Dane organizacji:
Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk
ul. Środkowa 186
34 – 405 Białka Tatrzańska
tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@neostrada.pl
 
data rejestracji fundacji: 29 czerwiec 2006 roku.
 
Numer KRS: 0000259613
 
Regon: 120288525
 
Rada Fundacji:
Małgorzata Naglik
Magdalena Żuchowicz
Małgorzata Najman
 
Zarząd Fundacji:
Prezes Janina Lechowicz
Izabela Pierzchała
Iwona Wojtyłko
Bernarda Ożóg
 
Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
  • działalności charytatywnej,
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i     współpracy między społeczeństwami,
  • promocji i organizacji wolontariatu.

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
 
Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2008 roku prowadziła następującą działalność:
 
1.Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych, sal rekreacyjno-sportowych.

W roku 2008 Fundacja wspierała Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w wyposażeniu sal służących do fizjoterapii, rekreacji i sportu. Działania te prowadzone były
w ramach programu „Aby lepiej żyć”.

Zostały zakupione materace do gimnastyki, zestaw do tenisa, cztery nowe suche baseny z pełnym wyposażeniem (piłeczki, schodki). Chłopcy poprawiają swą sprawność i kondycję fizyczną, uczą się zdrowej rywalizacji.

Dodatkową pomocą w przebywaniu na basenie stały się zakupione rękawki, kamizelki i koła do pływania. Poprzez korzystanie z tego sprzętu mieszkańcy Ośrodka chętnie uczą się pływać pokonując w sobie barierę lęku przed wodą.

Fundacja przekazała również środki na zakup sprzętu fizjoterapeutycznego - pulsatronic, lampy sollux lumine, aquavibronu oraz inhalatora - który w dużej mierze przyczyni się do poprawy zdrowia oraz sprawności fizycznej.Fundacja dofinansowała zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”. Wewnętrzna zabudowa samochodu umożliwiająca jednocześnie na przewóz dwóch osób na dwóch wózkach inwalidzkich umożliwia sprawniejszy dowóz do lekarza, szpitala i inne spotkania.
 
2.Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 
W ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi w zakresie programu „Obdarowujmy się radością” zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej:

- zorganizowanie pobytu na Podlesiu Dębowym, Marcówce;

 

 


- dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Panoramy Morskiej
  w Jarosławcu;
- wspólne ognisko z Siostrami Serafitkami w Czarnym Dunajcu;
- piknik z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Krakowie;
- odwiedziny rodzin mieszkańców;
- zorganizowanie mityngu integracyjnego – tańce, zabawy, konkursy;
- wyjazd na zabawę „andrzejkową” do Domu Pomocy Społecznej
  w Wadowicach
- zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”.

Organizowanie różnego rodzaju spotkań wymagało sprzętu nagłaśniającego dla Domu. Fundacja przekazała środki na jego zakup. Dało się zauważyć o wiele lepszy odbiór „małych artystów” śpiewających piosenki i recytujących wiersze przez pozostałych uczestników spotkań.

Wspólne wyjazdy i spotkania mają korzystny wpływ na rozwój mieszkańców nie tylko w zakresie kondycji psychoruchowej ale w kwestii uspołecznienia.

Spotkania integracyjne pozwalają na budowanie konstruktywnych relacji z innymi, nawiązują przyjaźnie, uczą troski o siebie nawzajem, ułatwiają komunikowanie swoich potrzeb.

Dla polepszenia warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców DPS Fundacja włączyła się w zagospodarowanie terenu wokół domu poprzez sfinansowanie pawilonu ogrodowego, a Członkowie Zarządu Fundacji przez bezpośrednie włączenie się w prace ogrodowe: wyrównywanie terenu, wykonanie fontanny i oczka wodnego, zasiane trawnika, zasadzenie kwiatów i krzewów.
 
3.Działalność w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 
Dla usprawnienia ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach programu „Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych” podjęto wiele inicjatyw.

W celu uwrażliwienia na ochronę przyrody i zaznajomienia się z jej prawami zorganizowano piesze wycieczki nad rzekę Białkę, na Kotelnicę, na Skałki oraz na pobliskie góry. Wyprawy te przyczyniły się do bezpośredniego poznania i obserwacji zachowań zwierząt oraz roślin. Wychowankowie mieli także okazję do powiększenia zasobów spiżarni przez zbieranie jagód i grzybów.

Zorganizowane były wycieczki krajoznawcze do Krakowa, Zawoi, na przełęcz Krowiarki, do Makowa Podhalańskiego, Hałcnowa, Limanowej celem których było zapoznanie się z pięknem okolic i historią południowej Polski.

Kontakt ze środowiskiem naturalnym dał chłopcom satysfakcję, a także przyczynił się do poprawy zdrowia i ogólnej stymulacji oraz wsparł edukację rewalidacyjno-wychowawczą.
 
 4.Wspieranie aktywności sportowej.
 
Aby poprawić sprawność fizyczną mieszkańców Domu Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w ramach programu „Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i sport” Fundacja zorganizowała i dofinansowała wyjazdy na zawody sportowe i wycieczki rowerowe.

Chłopcy z radością korzystali z wycieczek rowerowych organizując wyścigi oraz różne tory przeszkód, które przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.

Dzięki zorganizowanym wyjazdom chłopcy wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Czarnej koło Dębicy zdobywając czwarte miejsce oraz różne puchary i medale, jednocześnie zawierając nowe znajomości i przyjaźnie.

Dla sprawdzenia ogólnej sprawności mieszkańcy DPS w Białce Tatrzańskiej wzięli udział w VI Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Rabce Zdroju, zdobywając złote i srebrne medale w różnych dyscyplinach sportowych.

Zawody sportowe i konkurencje przyczyniły się u uczestników do przezwyciężania swoich słabości, niepełnosprawności oraz akceptacji siebie, uczyły uczciwości we współzawodnictwie i wzajemnej pomocy.
 
5.Urządzanie konkursów, prac i wystaw plastycznych.
 
W ramach programu „Promocja twórczości osób niepełnosprawnych” w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Białce Tatrzańskiej organizowane były wystawy prac plastycznych mieszkańców.

Umieszczenie wystawy w miejscu ogólnie dostępnym przyczyniło się do promocji twórczości a tym samym sprawiło dużą satysfakcję wykonawcom oraz zmobilizowało do doskonalenia swych umiejętności.

W celu zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej fundacja zorganizowała konkurs plastyczny pt: „Co najbardziej lubię”. Chłopcy zaprezentowali wykonane techniką dowolną wykonane przez siebie prace, które zostały nagrodzone obfitymi brawami i małymi upominkami.
 
III Opis działalności gospodarczej:
 
Nie była prowadzona
 
IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:
 
W załączeniu
 
V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

Darowizny od osób fizycznych i prawnych: 34387,24
Wpłaty z 1% podatku: 65609,46
Razem: 99996,70


VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

realizacje celów statutowych: 89642,40
wydatki administracyjne: 888,40


VII Dane o:

a)  Liczbie zatrudnionych w Fundacji  - nie dotyczy
b)  łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację  - nie dotyczy
c)  Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji
– członkowie Rady Fundacj - nie pobierali  wynagrodzenia
- członkowie Zarządu Fundacji  - nie pobierali
 wynagrodzenia
d)  Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie udzielono
e)  Udzielonych przez Fundację pożyczkach
pieniężnych 
- nie udzielono
f)  Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku                                 
- Pekao S.A. oddział w Nowym Targu: 7247,46
- Kasa: 2218,44
g)
Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
- nie dotyczy
h)
Nabytych nieruchomości
- nie dotyczy
i)
Nabytych pozostałych środkach trwałych
o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł.
- nie dotyczy
j)
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach:
aktywa 9465,90
finansowych zobowiązań - nie posiada
k)
dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych


VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe- nie prowadzono
 
IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych       

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.
 
X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl
 
XI W 2008 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.
 

Zarząd

Białka Tatrzańska, dnia 17.01.2009 rok.


 

 ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - "Sprawozdanie 2008" >>