Załącznik 2/2018

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

KRS: 0000259613 www.fundacjamm.com.pl

Tel. 18 2654124

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK 

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12.2017 R.  

I.  Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 18 2654124,

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl 

data rejestracji fundacji:            29 czerwiec 2006 roku.

Numer KRS:                                     0000259613

Regon:                                             120288525 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg 

Celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie:

 •  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 •  ochrony i promocji zdrowia,
 •  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 •  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •  pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 •  działalności charytatywnej,
 •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 •  promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  organizacja i prowadzenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 2.  prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
 3.  prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,
 4.  organizowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,
 5.  działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 6.  udostępnianie pomieszczeń  różnym grupom,
 7.  wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,
 8.  udostępnianie osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego,
 9.  rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 10.  dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 11.  praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 12.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 13.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 14.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 15.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. 

II.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 

Działania statutowe Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk w 2017r. prowadzone były w jedenastu obszarach:

 

1.      Wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

*  Został pokryty koszt dojazdów na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Odrowąża dla niepełnosprawnych chłopców z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej przez okres 10 miesięcy w ciągu roku /w ramach programu „Rozwijam odkryte talenty”/.

* Dofinansowano udział w ośmiotygodniowym kursie NDT-BOBATH rehabilitantowi z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej /w ramach programu „Dbam o zdrowy styl życia” /w załączeniu podziękowanie/.

 2.      Dofinansowanie turnusów zdrowotno – rehabilitacyjnych. 

*   Zostały dofinansowane wyjazdy do stadniny koni „DWORNA” w Rogoźniku przez okres sześciu miesięcy /w załączeniu podziękowanie/.

*      Ponadto dofinansowano turnus zdrowotno-wypoczynkowy w Łazach nad Morzem Bałtyckim dla 20 osób przez okres 14 dni /w załączeniu podziękowanie/.

*    Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Ojcowie dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Dziwnówku dla dwóch osób.

Powyższe działania były w ramach programu „Dbam o zdrowy styl życia”.

 

 3.      Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

W ramach program” „Dbam o zdrowy styl życia” i „Rozwijam odkryte talenty”   kolejny Fundacja sfinansowała dla Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej udział:

 • Drużyny Piłki nożnej w „Międzynarodowej Lidze Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup”, który odbywał się w Czarnej.  Uczestnictwo w rozgrywkach było dla niepełnosprawnych czasem świetnej rywalizacji, wielu spotkań, ogromnych zmagań oraz zabawy,
 • Zespołu w „Mikołajkowym” Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie