Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

KRS: 0000259613 www.fundacjamm.com.pl

Tel. 18 2654124

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12.2015 R.

I.  Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 18 2654124,

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

data rejestracji fundacji:           29 czerwiec 2006 roku.

Numer KRS:                                       0000259613

Regon:                                     120288525

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

Celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie:

·              nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

·              ochrony i promocji zdrowia,

·              upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

·              krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

·              działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

·              pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,

·              działalności charytatywnej,

·              działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

·              promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      organizacja i prowadzenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,

2.      prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,

3.      prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,

4.      organizowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,

5.      działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,

6.      udostępnianie pomieszczeń  różnym grupom,

7.      wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,

8.      udostępnianie osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego,

9.      rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,

10.  dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,

11.  praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,

12.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,

13.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,

14.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,

15.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Działania statutowe Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk w 2015r. prowadzone były w jedenastu obszarach:

1.      Wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Finansowanie wyjazdów Wychowanków DPS z Białki Tatrzańskiej na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Odrowąża. Ta forma terapii pozwala chłopcom wyjść poza środowisko domowe, integruje ze środowiskiem a także daje dużo satysfakcji, radości z wykonywanych prac. Uczestnicy zajęć stają się kreatywni, mają poczucie swojej wartości.

2.      Dofinansowanie turnusów zdrowotno – rehabilitacyjnych.

Jak co roku Fundacja dofinansowała pobyt na turnusach rehabilitacyjnych osobom borykającym się z trudną sytuacją finansową oraz wychowankom DPS z Ojcowa.

Turnus rehabilitacyjny dał tym osobom możliwość poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Był również aktywną formą wypoczynku połączoną z ogólną poprawą sprawności, pobudzaniem i rozwijaniem zainteresowań.

Pobyt na turnusie stworzył możliwość rozwijania kontaktów społecznych.

Kolejny raz został dofinansowany roczny udział w zajęciach z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z DPS w Białce Tatrzańskiej. Ta forma rehabilitacji wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym służącym poprawie funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej. Korzystanie z zajęć z hipnoterapeutą, jazda na koniach, udział w towarzyszących zajęciach, ogniskach były dla uczestników nie tylko formą poprawy stanu zdrowia, ale także niezwykłą atrakcją.

 

 

 

3.      Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dla chłopców z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnoprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej został zakupiony profesjonalny stół do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem. Możliwość odbywania treningów w domu pozwoliła chłopcom na zwycięski udział w Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie.

 

Po ogłoszeniu kolejnej edycji Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnej Seni Cup nasza Fundacja sfinansowała udział i pobyt drużynie piłkarskiej „Śwarni” z DPS w Białce Tatrzańskiej w tym turnieju. Stworzył on możliwość pokazania swoich umiejętności, sportowego współzawodnictwa i dobrej zabawy.

 

 

4.      Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej.

W ramach poprawy funkcjonowania DPS w Białce Tatrzańskiej został sfinansowany zakup i montaż 23 szt. rolet okiennych i żaluzji.

Ponadto została sfinansowana modernizacja Sali Doświadczeń Świata. Wzbogaciła się ona o: taflę gwieździstego nieba, lustro akrylowe na płycie meblowej, dwa reflektory UV-BEAM, tapetę UV-zachód słońca i zestaw do aromaterapii.

 

Kolejny raz sfinansowane zostało zorganizowanie imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, odwiedziny św. Mikołaja z paczkami, upominki pod choinkę, zabawa andrzejkowa i „święto pieczonego ziemniaka i kiełbasy”.

 

 

 

5.      Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych.

Po raz pierwszy został sfinansowany wyjazd działającego przy DPS w Białce Tatrzańskiej zespołu regionalnego „Sasulki” do Łańcuta na Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej dla osób niepełnosprawnych, który odbywał się w Sali Balowej Muzeum – Zamku w Łańcucie. Oprócz Białczan przyjechali uczestnicy z 21 miejscowości południowej Polski. Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej pomógł lepiej poznać wartości drogie każdemu polskiemu sercu takie jak wiara i Ojczyzna. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak zwiedzanie zamku i  wystawy „Świat toruńskiego piernika” oraz można było upiec sobie pachnące pierniki dekoracyjne. Pobyt przyczynił się do integracji i nawiązania nowych znajomości i współpracy.

Zespół regionalny " SASULKI"

6.      Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Wśród zakupionego sprzętu stanowiącego doposażenie kinezyterapii w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej był Rotor do ćwiczeń stawu barkowego RB-1, Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany RG-1r, Lustro korekcyjne MIRR-1 oraz trzy parawany medyczne.

 

7.      Praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo.

Jednym z celów była pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.  Środki zostały przekazane na zakup leków, rehabilitację, leczenie oraz zakup podstawowych środków higienicznych.

8.      Prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk.

Naszym wsparciem zostało objętych 25 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej im. Matki Małgorzaty z Oświęcimia. Dofinansowanie dotyczyło 8-dniowego wypoczynku wakacyjnego w Szczawie. Pobyt w tej niewielkiej miejscowości w Gorcach otoczonej lasami i szczytami górskimi był miejscem zabawy, odpoczynku i relaksu. Dzieci uczyły się jak aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury rozładowując napięcie emocjonalne i nagromadzoną agresję związaną ze środowiskiem, w jakim żyją. Przebywając z dala od rodziców dzieci zdały sobie również sprawę jak są oni ważnymi osobami w ich życiu pomimo różnych braków i uzależnień.

 

 

9.      Współpraca z innymi instytucjami i placówkami.

Aby w sposób skuteczniejszy realizować misję została nawiązana bądź kontynuowana współpraca w ramach informacji z placówkami oświatowymi (np. przedszkola, ORW), zdrowotnymi (np. ZOL) oraz osobami fizycznymi a także instytucjami kościelnymi (domy zakonne, rekolekcyjne, parafie).

10.  Wolontariat.

W promocję i informację o podejmowanych działaniach Fundacji udało się zaangażować osoby – wolontariuszy, które włączają się aktywnie i z wielkim oddaniem i kompetencją w pozyskiwanie środków.

11.  Podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

Zarząd Fundacji na bieżąco informuje darczyńców korespondencyjnie oraz na stronie internetowej o wydatkowaniu środków i dobrych skutkach, jakie one przynoszą. Drukowane są ulotki informacyjne z numerem KRS. Na przedmiotach i urządzeniach sfinansowanych przez Fundację umieszczane są naklejki z jej logo.

Wszystkie powyższe działania podejmowane przez Fundację były zgodne z zatwierdzonymi programami na rok 2015.

III. Opis działalności gospodarczej:

Nie była prowadzona

IV. Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

W załączeniu

V.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

·        Saldo z 2014 r                                                      33466,92

·        Darowizny od osób fizycznych i prawnych 20815,16

·        Wpłaty z 1% podatku                                           38387,27

-------------------

                                                     Razem                         92669,35

VI. Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

·        realizacje celów statutowych                                 45818,00

·        wydatki administracyjne                                          1124,85

--------------------

Razem koszty działalności                                           46942,85

VII. Dane o:

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                      - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację        -nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

      członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

      Pekao S.A. oddział w Nowym Targu               45698,20

      Kasa                                                                       28,30

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego       nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości            nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

      aktywa             45726,50         zobowiązań -   nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

VIII.        Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

nie prowadzono

IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

X.  Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji

www.fundacjamm.com.pl

XI. W 2015 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

                                                                                                    Zarząd

Białka Tatrzańska, dnia 13.02.2016 rok.