Sprawozdanie
Za Okres Od 01.01.- 31.12.2014 R.
Z Działalności Fundacji Im Matki Małgorzaty Szewczyk
Ul. Środkowa 186, 34 – 405 Białka Tatrzańska
I. Dane organizacji
Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk
ul. Środkowa 186
34 – 405 Białka Tatrzańska
tel. 18 2654124,
data rejestracji fundacji:           29 czerwiec 2006 roku.
Numer KRS:                           0000259613
Regon:                                     120288525
Rada Fundacji:
Małgorzata Naglik
Magdalena Żuchowicz
Małgorzata Najman
Zarząd Fundacji:
Prezes Janina Lechowicz
Izabela Pierzchała
Iwona Wojtyłko
Bernarda Ożóg
Statutowe cele fundacji
Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:
·        nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
·        ochrony i promocji zdrowia,
·        upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
·        krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
·        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
·        pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
·        działalności charytatywnej,
·        działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
·        promocji i organizacji wolontariatu.
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2014 roku prowadziła następującą działalność:
Podjęte programy w 2014 roku mają na celu szeroko rozumiane działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych orazosób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dają możliwość osobom niepełnosprawnym podejmowanie rehabilitacji, zdobywanie sprawności artystycznych i sportowych. W założeniu zakładają zdobywanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej.
1. Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej w zakresie rehabilitacji.
Zarząd Fundacji realizując program: „Rehabilitacja drogą do sprawności” miał na uwadze konieczność nieustannej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej poprzez usprawnianie, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.
 Dofinansował:
  • udział 29 osób w turnusie rehabilitacyjnym w Sianożętach „Muszelka”;
  • zajęcia z hipoterapii przez cały rok;
2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.
W ramach programu „Zaprzyjaźniam się ze sportem” i podjęcia hasła „Zacznij zaraz, nie zwlekaj” został sfinansowany dla Mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej udział w:
  • Turnieju Piłki Nożnej SENI CUP w Czernej koło Dębicy;
  • Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie;
Działania te stały się motywacją do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości, smakowania poczucia sukcesu, poznania własnych predyspozycji, radości z bycia razem oraz wzajemnej akceptacji. Zdobycie pucharów było dodatkowym impulsem do dalszych ćwiczeń usprawniających
Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej dla Wychowanków z Białki Tatrzańskiej był możliwy do zrealizowania dzięki podjętemu programowi „Dobro jest tym, co tworzymy razem”
3. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem oraz kształtowanie różnych form współpracy.
Wspomaganie rozwoju osobowości i aktywizacji zostało zrealizowane wramach programu „Dobro jest tym, co tworzymy razem” poprzez:
  • finansowanie wyjazdów 5 Wychowanków DPS z Białki Tatrzańskiej na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Odrowąża;
  • sfinansowanie pobytu 7 podopiecznych DPS z Białki Tatrzańskiej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Totus Tuus” w Zembrzycach przez okres 7 dni.
  • Sfinansowanie wycieczki krajoznawczej do Olsztyna i Częstochowy połączonej pobytem w Muzeum Zapałek w Częstochowie zostało zrealizowanie w ramach programu „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”.
Podjęte działania umożliwiły osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z tradycjami i wartościami kulturowymi. Przyczyniły się do kształtowania postaw komunikacji, budowania relacji łączących niepełnosprawnych z osobami odwiedzanych miejscowości.
Wyjazdy te były połączone z różnymi imprezami i atrakcjami, które stworzyły możliwość uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu regionu, wspieranie rozwoju osobowości, przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.
4. Działalność charytatywna w duchu bł. Małgorzaty Szewczyk i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach programów „Dobro jest tym, co tworzymy razem” oraz „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”, których celem było nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, zapoznanie się z osobami, tradycjami i wartościami kulturowymi oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej Zarząd Fundacji podejmował konkretne działania:
  • została udzielona pomoc finansowa osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji materialnej na leczenie i zakup leków dla niepełnosprawnych dzieci;
  • dla 25 osób ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty z Oświęcimia został dofinansowany wakacyjny wyjazd do Węgierskiej Górki;
  • przekazano środki na zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, zakup paczek z okazji św. Mikołaja oraz prezentów pod choinkę dla Wychowanków DPS w Białce Tatrzańskiej;
Dzięki powyższemu wsparciu rodziny borykające się z trudną sytuacją materialną miały możliwość zakupu niezbędnych leków i podjęcia rehabilitacji. Wakacyjny wyjazd umożliwił dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych spędzić kilka dni poza domem, odpocząć, nabrać sił, poznać kulturę i tradycje tego regionu Polski oraz spędzić aktywnie wolny czas.
III. Opis działalności gospodarczej:
Nie była prowadzona
IV. Teksty uchwał Zarządu Fundacji:
W załączeniu
V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:
Saldo z 2013 r                                                                      20429,71
Darowizny od osób fizycznych i prawnych                               17350,84
Wpłaty z 1% podatku                                                             45106,61
                                                                                       ----------------------
                                                           Razem                     82887,16
VI. Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:
realizacje celów statutowych                                                   48616,35
wydatki administracyjne                                                            803,89
                                                              -----------------------------------------
Razem koszty działalności                                                     49420,24
VII. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                - nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację - nie dotyczy
c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –
członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia
            członkowie Zarządu Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                   - nie udzielono
e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -
            Pekao S.A. oddział w Nowym Targu              33040,87
            Kasa                                                                   426,05
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego    nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomości      nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
            aktywa             33466,92         zobowiązań -   nie posiada
k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.
VIII. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
nie prowadzono
IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.
X. Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji
XI. W 2014 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.
                                                                                                          Zarząd
 
Białka Tatrzańska, dnia 13.02.2015 rok.