PROGRAMY 2015
Programy dotyczą 4 sfer: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej.
Celem wyznaczonych programów na 2015 rok jest pomoc w rozwoju, wspieranie i skuteczne pomaganie ludziom niepełnosprawnych, oraz osobom będących w trudnej sytuacji życiowej w każdej sferze ich życia, cierpienia, niesprawności, biedy i samotności, przynosząc konkretną i bardzo oczekiwaną pomoc, nadzieję i miłość.
Pamiętamy, że trudy przynoszą efekty - wystarczy chcieć.
1. „Dbam o zdrowy styl życia
Mówiąc zdrowie myślimy o sferze fizycznej o zapobieganiu chorobom, o wypoczynku i ruchu.
Program ma na celu: wspomaganie rozwoju poziomu sprawności motorycznej, poziomu samodzielności, pełniejszej samoobsługi, aktywizacji, usprawnianie, przezwyciężanie barier. Ponadto zdobywanie wiedzy o ograniczeniach, mocnych stronach i możliwościach.
Cel realizowany będzie przez:
 • wyposażenie fizjoterapii,
 • wyjazd na turnusy rehabilitacyjne,
 • udział w zajęciach hipoterapii,
 • zawodach sprawnościowych.
2. „Tworzę szczęśliwy dom”
Wypowiadając słowo szczęście – mamy na myśli sferę emocjonalną.
Program ma na celu zapewnienie równowagi emocjonalnej, potrzebę akceptacji, budowanie więzi, relacji, bezwarunkowej miłość i poczucia bezpieczeństwa.
Cel realizowany będzie przez:
 • wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,
 • zagospodarowanie terenu i wyposażenie domu dla Mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej wg indywidualnych potrzeb,
 • wspólne zakupy,
 • ogniska integracyjne,
 • zabawy okolicznościowe.
3. „Rozwijam odkryte talenty”
Talenty i zdolności dotyczą sfery umysłowej – intelektu.
Program ma na celu rozwijane osobistego potencjału, motywowanie do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości. Poznanie własnych predyspozycji, zdolności, smakowanie poczucia sukcesu, radości z bycia razem, wzajemnej akceptacji oraz umiejętności komunikowania się.
Cel realizowany będzie przez:
 • udział w zawodach sprawnościowych i sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • udział w warsztatach terapeutycznych,
 • tworzenie możliwości działań artystycznych, /konkursy…/.
4. „Cieszę się każdym dobrem; łączę przyjemne z pożytecznym
Wszelkie dobro łączymy ze sferą duchową, religijną dotyczącą samoświadomości istnienia, poczucia sensu życia, odkrycia i zrozumienia własnej tajemnicy.
Program ma na celu troskę o uniwersalny system wartości, rozwój osobisty, zaspokojenie potrzeb estetycznych. Ma pomóc odważniej szukać prawdy, stawiać pytania o to, kim się jest i po co się żyje, zrozumieć samego siebie i otaczający świat. Zakładaintegrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Cel realizowany będzie przez:
 • uczestnictwa w imprezach kulturalnych i religijnych,
 • aktywną obecność w lokalnym społeczeństwie,
 • zainteresowanie folklorem,
 • słuchanie nagrań znanych kapeli i zespołów,
 • wycieczki krajoznawcze
 • wyjazdy integracyjne