PROGRAM 2014 ROK
 
Podjęte programy w 2014 roku mają na celu szeroko rozumiane działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, orazosób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dają możliwość osobom niepełnosprawnym podejmowanie rehabilitacji, zdobywanie sprawności, artystycznych i sportowych. W założeniu zakładają zdobywanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 
1. „Dobro jest tym, co tworzymy razem”
Celem programu jest nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Ponadto wsparcie osób potrzebujących, szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji orazpomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 
Cel realizowany będzie przez:
 • wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,
 • zagospodarowanie terenu i wyposażenie domu,
 • włączenie niepełnosprawnych w działania artystyczne /taneczne, malarskie, fotograficzne itp./.
 
2. „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”
Założenia programu:
Zapoznanie osób niepełnosprawnych z osobami, tradycjami i wartościami kulturowymi regionu poprzez: kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, budowanie relacji łączących niepełnosprawnych z miejscowością w której mieszka, regionem oraz krajem, kultywowanie regionalnej tradycji w domu, i środowisku lokalnym, stwarzanie możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych własnego regionu, wspieranie rozwoju osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w lokalnym społeczeństwie.
 
Cel realizowany będzie przez:
 • budzenie zaciekawienia folklorem poprzez zakup nagrań znanych kapeli i zespołów,
 • finansowanie wycieczek stwarzających sytuacje do poznawania osób i środowiska,
 • finansowanie organizowania ognisk integracyjnych,
 • finansowanie zabaw okolicznościowych z nauką tańca regionalnego.
 
3. „Zaprzyjaźniam się ze sportem”
Celem programu jest podjęcie hasła „Zacznij zaraz, nie zwlekaj”, wspomaganie rozwoju osobowości i aktywizacji osób niepełnosprawnych przez szeroko rozumiany sport.
Ponadto motywowanie do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości, smakowania poczucia sukcesu, poznania własnych predyspozycji, radości z bycia razem oraz wzajemnej akceptacji.
Cel realizowany będzie przez:
 • dofinansowanie udziałów w zawodach sprawnościowych i sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego.
 
4. „Rehabilitacja drogą do sprawności”
Program ma na cele prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez realizowanie innych, długofalowych celów, takich jak: usprawnianie, rozwój osobowości, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.
Cel realizowany będzie przez:
 • pomoc w dalszym wyposażaniu fizjoterapii,
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie zajęć hipoterapii.